Слушать радио киев еврейский

межнациональная

Украинский независимый совет еврейских женщин тесно взаимодействует с Министерством образования и науки Украины.

Президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элеонора Наумовна Гройсман обладает правом совещательного голоса в Общественном совете руководителей учебных программ национальных меньшинств при Министерстве образования и науки Украины.

Общественный Совет создан приказом министра образования и науки для обеспечения условий широкого участия общественности в формировании и реализации государственной политики Украины в сфере межнациональных отношений и удовлетворения образовательных потребностей национальных меньшинств.

В состав Совета вошли 39 руководителей всеукраинских национально- культурных обществ и руководители их образовательных программ.

При Совете планируется создать экспертную комиссию из представителей украинских и международных научных организаций по вопросам образования и науки для общественной экспертизы проектов и программ Министерства, а также осуществления мониторинга их реализации.

N 860, 14.09.2009, Наказ, Положення, Міністерство освіти і науки України
Про Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України
(діє)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З14.09.2009 N 860

Про Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України
На додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2005 р. N 318 “Про громадську колегію та громадські ради” НАКАЗУЮ:
1. Утворити Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України.
2. Положення про громадську раду затвердити (додається).
3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) до 1 листопада ц. р. подати на затвердження сформований на підставі пропозицій громадських об’єднань склад Громадської ради.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Міністр І.О.Вакарчук

Додаток
ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України
1. Громадська рада керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України при Міністерстві освіти і науки України є дорадчо-консультативними органом, який утворюються з метою створення ефективних організаційних та правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності міністерства, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання його рішень, підтримання постійного діалогу з громадськістю.
2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, а також своїми рішеннями.
3. До складу Ради входять по 1 представнику від всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України за їхньою рекомендацією (керівники, заступники керівників, відповідальні за освітню діяльність, інші члени керівних органів громадських об’єднань).
4. Основними завданнями громадської ради є:
4.1. Представлення інтересів громадських організацій національних меншин України у їхній співпраці з міністерством з питань формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння задоволенню освітніх потреб національних меншин.
4.2. Проведення громадської експертизи проектів рішень та виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття міністерством рішень, а також здійснення моніторингу їх реалізації.
5. Для виконання своїх завдань громадська рада має право:
5.1. Отримувати від міністерства проекти рішень з питань, визначених для проведення громадської експертизи та надавати міністерству пропозиції з питань, віднесених до компетенції громадської ради.
5.2. Запрошувати для участі в своїх засіданнях керівників та фахівців міністерства та підпорядкованих йому установ.
5.3. Утворювати постійні та тимчасові комісії відповідно до напрямків діяльності, залучаючи до участі в їх роботі спеціалістів міністерства та підпорядкованих йому установ (за погодженням з їх керівництвом).
5.4. Створювати при громадській раді групу експертів з представників вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій та окремих фахівців.
5.5. Рішення громадської ради, прийняті у межах її компетенції, надаються керівництву міністерства для врахування при прийнятті відповідних рішень.
5.6. Громадська рада обирає та делегує до складу громадської колегії, створеної при Міністерстві освіти і науки України голову громадської ради та чотирьох своїх представників.
6. Голова громадської ради:
- керує діяльністю громадської ради;
- організовує підготовку та скликає засідання громадської ради;
- підписує документи від імені громадської ради;
- представляє громадську раду у взаємовідносинах з міністерством, бере участь у засіданнях його колегії з правом дорадчого голосу;
- вносить пропозиції щодо кандидатур на посади заступників голови громадської ради.
7. Склад громадської ради:
7.1. Персональний склад громадської ради затверджується Міністром освіти і науки України за поданням заступника міністра, у сфері діяльності якого утворюється громадська рада.
7.2. Громадська рада на першому своєму засіданні шляхом відкритого голосування обирає голову громадської ради, заступника (заступників) голови та визначає свою внутрішню структуру.
8. Організація та забезпечення діяльності громадської ради:
8.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які скликаються головою відповідно до річного робочого плану, не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
8.2. Засідання громадської ради веде голова або за його дорученням заступник голови громадської ради.
8.3. Рішення, прийняте на засіданні громадської ради, набуває чинності, якщо за нього проголосувало більше половини персонального складу громадської ради.
8.4. Рішення громадської ради оформлюються протоколом та подаються керівництву міністерства для прийняття рішення.
8.5. Організаційно-методичне забезпечення діяльності громадської ради здійснює сектор сприяння освіті рідною мовою департаменту загальної середньої освіти і науки Міністерства освіти і науки України.
Міністерство забезпечує громадську раду приміщенням для проведення її засідань.
8.6. Громадська рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

03.03.2010 відбулося перше організаційне засідання Громадської ради керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України.

На першому засіданні були присутні представники громадських обєднань майже всіх національних меньшин України. Від Культурно-освітнього центру при Українській незалежній раді єврейських жінок були присутні три особи.
Згідно положення про  Громадську раду керівників освітніх програм всеукраїнських громадських об’єднань національних меншин України було обрано керівні органи. Головою більшистю голосів присутніх обрали А.І.Монастирського.

Після чого він одразу зайняв місце головуючого та почав виконовувати обовязки Голови Ради.

hjhhj

Всі запрошені говорили про болючі питання національної освіти саме їх меньшини. Присутні сподіваються на тісний взаємозвязок між кожною організацією національних меньшин та Міністерством освіти і науки для покращення ситуаціїї з освітою рідною мовою.

Але поки чітких напрямків роботи не існує, так само, як і бюджету Міністерства на нові програми та вдосконалення існуючих.

hyghg

jj,

hghjh

hhghg

ghg

hhg

ugyg

hughg

Елеонора Гройсман, завідувач сектору
сприяння освіті рідною мовою
Міністерства освіти і науки України
Юрій Кононенко і Наум Гройсман

Страницы: 1 2 3