Слушать радио киев еврейский

культурно-образовательный центр

ПОЛОЖЕННЯ

Про структурний підрозділ Громадської організації
«Українська незалежна рада єврейських жінок»
Культурно-освітній центр.

Витяг.

1. Культурно-освітній центр національних меншин України (далі – Центр) – позашкільний навчальний заклад, що сприяє задоволенню культурно-освітніх потреб національних меньшин України.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України у справах національностей та міграції, іншими законодавчими актами, актами органів управління освітою, прийнятими в межах їх повноважень, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 433 (433-2001-п), а також цим Положенням і власним статутом.
3. Основними завданнями Центру є:
виховання громадянина України;
вивчення рідної мови, літератури, історії, географії, народознавства, писемної творчості;
ознайомлення з культурною спадщиною, національними традиціями, звичаями, культурою та побутом свого народу;
виховання патріотизму і любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей націй і народів.

Директор Культурно-освітнього центру Гройсман Наум Царикович,
директор Регіональної недільної єврейської школи ім. Шолом-Алейхема, вчитель з 40-річним досвідом роботи, який має особисте досягнення – звання «Вчитель року», нагороджений відзнаками Київського міського голови.

hughg

Елеонора Гройсман, завідувач сектору сприяння освіті рідною мовою Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко і Наум Гройсман

hyghg
Елеонора Гройсман і Наум Гройсман

_______________

Грамота от Яд-Вашем.

В Посольстве Государства Израиль посол госпожа Зина Калай-Клайтман по поручению и в присутствии директора музея Яд-Вашем, вручила єту почетную грамоту директору Культурно-образовательного центра Украинского независимого совета еврейских женщин Науму Гройсману за неоценимую помощь в сборе документов для музея Яд-Вашем.

67
__________________________

Інформаційно-довідкові матеріали щодо освіти національних меншин

І. Сформована нормативна-правова база у сфері міжнаціональних відносин та у галузі освіти закладає надійне підґрунтя для гармонійного поєднання інтересів усіх громадян українського суспільства та створення для них рівних умов для участі у державотворчих процесах.

Згідно з Конституцією України (ст. 53) «громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства».

Права громадян України – представників всіх національностей, та гарантії цих прав зафіксовані у Декларації про державний суверенітет України, Конституції України, базовому Законі України «Про національні меншини в Україні», законах «Про мови в Українській РСР», «Про освіту», «Про друковані засоби масової інформації», «Про об’єднання громадян», «Про громадянство» тощо.

Окрім того, законодавча база в освітній галузі щодо прав національних меншин посилюється іншими законами та нормативно-правовими документами: «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» тощо.

Ці нормативні документи декларують, що громадяни України мають конституційне право на безкоштовну освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Національне законодавство і практика регулювання етнонаціональних процесів у всіх сферах діяльності сформовано нашою державою відповідно до міжнародних норм та рекомендацій, викладених у Загальній декларації прав людини, Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, Гаазьких рекомендаціях Верховного Комісара ОБСЄ щодо прав національних меншин на освіту та інших документах.

ІІ. З метою забезпечення права на навчання мовою національних меншин та вивчення цих мов, функціонує розгалужена мережа дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.