Слушать радио киев еврейский

роль еврейской женщины в жизни общества

Роль єврейської жінки в житті суспільства.

Україна – незалежна держава.

Євреї один із народів, який на протязі всієї історії існування України відігравав значну роль в її житті . Про це відомо ще з древнього літопису Київської Русі.

Роль жінки нам відома ще з часів матріархату.
У євреїв жінка завжди відігравала й відіграє ключову роль.
Жінки, як носії єврейських цінностей, і ті, хто в кінцевому рахунку несуть відповідальність за єврейські спадкоємності, є основним чинником у витривалості нашого народу. Згідно єврейської традиції, жінка приносить небесне світло у цей світ.

Роль жінки настільки важлива, що вона навіть звільняється від виконання багатьох заповідей, які обов’язково повинен дотримуватися чоловік. Жінка відповідає за мир і спокій у домі. Їй дано дар плідності і вона здатна народжувати дітей. Її мудрість і чуйність допомагають ростити і виховувати їх. Формувати основні чесноти.

В єврейській традиції закладена велика повага до жінки. Якщо чоловікові за 60, він давно батько й дідусь, він все рівно запитує й прислуховується до порад своєї 80-річної матері.
У євреїв носієм нації являються жінки. Поки існують єврейські жінки, буде існувати і єврейський народ. Навіть у синагозі місце для жінок над чоловіками.

Видатні єврейські жінки займають чільне місце в єврейській історії, а також в історії усього світу.
У всьому світі жінки-єврейки завжди були і є при владі. Америка, Ізраїль, Англія, Франція та інші європейські країни у складі своїх урядів і в політиці мали й мають єврейських жінок. Які зміцнюють й підвищують міць цих країн. Відразу ж згадуються цариця Естер, Мадлен Олбрайт, Голда Мейер та інші видатні особистості.

Коли я балатувалась в мери Києва, різні люди, як знайомі, так і не знайомі, мені неодноразово говорили, що мером Києва не може бути єврей. А тим більше, жінка.

Дійсно, жінка за історію Києва ніколи не була його керівником.
Я хотіла тоді зламати й завжди буду ламати цей стереотип.

Я киянка в 13 поколінні. Мої далекі предки й мої батьки дуже багато корисного зробили для нашого рідного міста та України в цілому. Вся історія мого роду й моє життя невідривні від Києва та України. Поясніть мені , що таїть в собі вислів, який я неодноразово чула з початку передвиборної кампанії: “Хіба вже євреїв беруть в мери?”

Ми що кандидати іншого сорту?

Закон ”України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, стаття 3, частина 5 регламентує загальне виборче право: Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.

На долю єврейської жінки випало дуже багато випробувань. І саме вона, як ніхто інший може сьогодні об’єднувати навколо себе як єврейських жінок, так і жінок інших національностей для покращення життя у всьому світі, для боротьби з насильством над жінками та порушенням їх прав і свобод.

Українська єврейська жіноча організація «Українська незалежна рада єврейських жінок» створена
для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів єврейських жінок, членів організації, та членів їх сімей.

І ми будемо плідно працювати на користь єврейських жінок, всіх жінок та всіх громадян України.

На Україні створені та законодавчо підтверджені рівні можливості для всіх.
Заборонена як гендерна, так і расова дискримінація.

Нижче наведено витяги з чинного законодавства та міжнародних норм щодо рівності в Україні. Всі ці норми забезпечують правові засади для легалізованої, конструктивної плідної роботи нашої організації.

Конституція України

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Закон України № 2536 “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 8 вересня 2005 року:

рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі;

рівні можливості жінок і чоловіків – рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків;

дискримінація за ознакою статі – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків.

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (ратифікована Україною 12.03.1981 р.)

Стаття 1. Для цілей цієї Конвенції поняття “дискримінація щодо жінок” означає будь-яку відмінність, виключення чи обмеження за ознакою статі, спрямованих на ослаблення чи зведення нанівець визнання, користування або здійснення жінками, незалежно від їх сімейного стану, на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або будь-якій іншій галузі.

Конвенція № 111 Про дискримінацію у сфері праці і занять (ратифікована Україною 04.08.1961 р.)

Стаття 1. 1. Для цілей цієї Конвенції поняття “дискримінація” включає:

а) будь-які відмінності, недопущення чи надання переваги за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження, що приводить до приниження чи порушення рівності можливостей чи ставлення у сфері праці та занять

Конвенція Про захист прав і основних свобод людини (ратифікована Україною 17.07.1997 р.)

Стаття 14. Заборона дискримінації

Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (ратифікована Україною 12.11.1973 р.)

Стаття 3. Країни, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються забезпечити рівне для чоловіків та жінок право користування всіма економічними, соціальними та культурними правами, котрі передбачені у цьому Пакті.

Директива Ради Європи 9780ЕС Про застосування принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок стосовно доступу до зайнятості, професійного навчання та кар’єри, і умов праці.

Стаття 2. 1. Принцип рівного ставлення означає, що не повинно бути жодної дискримінації за статтю, прямої чи непрямої, зокрема стосовно шлюбного чи сімейного статусу.

____________________________

Резолюция 1325 (2000),
принятая Cоветом Безопасности на его 4213-м заседании,
31 октября 2000 года

Совет Безопасности,

ссылаясь на свои резолюции 1261 (1999) от 25 августа 1999 года, 1265 (1999) от 17 сентября 1999 года, 1296 (2000) от 19 апреля 2000 года и 1314 (2000) от 11 августа 2000 года, а также на соответствующие заявления своего Председателя и ссылаясь также на заявление для печати, сделанное Председателем 8 марта 2000 года по случаю Дня Организации Объединенных Наций, посвященного правам женщин и международному миру (Международный женский день) (SC/6816),

ссылаясь также на обязательства, закрепленные в Пекинской декларации и Платформе действий, а также обязательства, содержащиеся в итоговом документе двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций под названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке» (А/S-23/10/Rev.1), в частности те, которые касаются женщин и вооруженных конфликтов,

учитывая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и главную ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности в соответствии с Уставом,

выражая обеспокоенность по поводу того, что гражданское население, особенно женщины и дети, составляет подавляющее большинство среди тех, на ком негативно сказываются вооруженные конфликты, включая беженцев и вынужденных переселенцев, и все чаще становится мишенью для комбатантов и вооруженных элементов, и признавая обусловленные этим последствия для прочного мира и примирения,

вновь подтверждая важную роль женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов и в миростроительстве и подчеркивая важность их равноправного и всестороннего участия во всех усилиях по поддержанию и содействию укреплению мира и безопасности и необходимость усиления их роли в процессе принятия решений в отношении предотвращения и урегулирования конфликтов,

вновь подтверждая также необходимость уважения в полной мере международного гуманитарного права и норм в области прав человека, которые защищают права женщин и девочек во время и после конфликтов,

особо отмечая необходимость обеспечения всеми сторонами того, чтобы в программах разминирования и информирования о минной опасности учитывались особые потребности женщин и девочек,

признавая настоятельную необходимость учета гендерной проблематики при проведении операций по поддержанию мира и в этой связи отмечая Виндхукскую декларацию и Намибийский план действий по обеспечению учета гендерной проблематики при проведении многокомпонентных операций в поддержку мира (S/2000/693),

признавая также важность рекомендации в отношении специализированной подготовки всего миротворческого персонала по вопросам защиты, особых потребностей и прав человека женщин и детей в конфликтных ситуациях, содержащейся в заявлении его Председателя, которое было сделано для прессы 8 марта 2000 года,

признавая, что понимание влияния вооруженных конфликтов на женщин и девочек и наличие эффективных организационных механизмов, гарантирующих их защиту и полное участие в мирном процессе, могут в значительной мере способствовать поддержанию и содействию укреплению международного мира и безопасности,

отмечая потребность в сводных данных в отношении влияния вооруженных конфликтов на женщин и девочек,

1. настоятельно призывает государства-члены обеспечить более активное участие женщин на всех уровнях принятия решений в рамках национальных, региональных и международных институтов и механизмов предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов;

2. призывает Генерального секретаря осуществить его стратегический план действий (А/49/587), в котором предлагается активизировать участие женщин на директивных уровнях в урегулировании конфликтов и мирных процессах;

3. настоятельно призывает Генерального секретаря назначать больше женщин на должности специальных представителей и посланников и поручать им осуществление миссий добрых услуг от его имени и в этой связи призывает государства-члены представлять Генеральному секретарю кандидатуры для включения в регулярно обновляемый централизованный список;

4. настоятельно призывает далее Генерального секретаря добиваться расширения роли и вклада женщин в рамках полевых операций Организации Объединенных Наций, и особенно среди военных наблюдателей, гражданского полицейского персонала, сотрудников по правам человека и гуманитарного персонала;

5. выражает свою готовность включить гендерную перспективу в операции по поддержанию мира и настоятельно призывает Генерального секретаря обеспечить включение, там где это уместно, гендерного компонента в полевые операции;

6. просит Генерального секретаря дать государствам-членам руководящие указания в отношении подготовки и предоставить им материалы, касающиеся защиты, прав и особых потребностей женщин, а также значения привлечения женщин ко всем мерам по поддержанию мира и миростроительству, предлагает государствам-членам включать эти элементы, а также подготовку по вопросам осознания проблемы ВИЧ/СПИД в их национальные программы подготовки военного и гражданского полицейского персонала в преддверии развертывания и просит далее Генерального секретаря обеспечить получение аналогичной подготовки гражданским персоналом операций по поддержанию мира;

7. настоятельно призывает государства-члены расширять свою добровольную финансовую, техническую и материальную поддержку усилий по подготовке персонала с учетом гендерных аспектов, включая усилия, предпринимаемые соответствующими фондами и программами, в том числе Фондом Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин и Детским фондом Организации Объединенных Наций и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и другими соответствующими органами;

8. призывает всех действующих лиц при согласовании и осуществлении мирных соглашений применять подход, основанный на учете гендерных аспектов, в том числе, среди прочего:
а) особых потребностей женщин и девочек в ходе репатриации и расселения, а также в том, что касается реабилитации, реинтеграции и постконфликтного восстановления;

b) мер, направленных на поддержку местных мирных инициатив, выдвигаемых женщинами, и местных процессов урегулирования конфликтов и на вовлечение женщин в деятельность всех механизмов осуществления мирных соглашений;

с) мер, обеспечивающих защиту и уважение прав человека женщин и девочек, особенно в том, что касается конституции, избирательной системы и деятельности полиции и судебных органов;
9. призывает все стороны в вооруженных конфликтах в полной мере соблюдать международно-правовые нормы, применимые к правам и защите женщин и девочек, особенно как гражданских лиц, в частности обязательства, применимые к ним в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительными протоколами к конвенциям 1977 года, Конвенцией о беженцах 1951 года и Протоколом к ней 1967 года, Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года и Факультативным протоколом к ней 1999 года и Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года и двумя Факультативными протоколами к ней от 25 мая 2000 года, и учитывать соответствующие положения Римского статута Международного уголовного суда;

10. призывает все стороны в вооруженных конфликтах принимать специальные меры для защиты женщин и девочек от обусловленного половой принадлежностью насилия, особенно от изнасилования и других форм сексуального надругательства и всех других форм насилия, в ситуациях, представляющих собой вооруженный конфликт;

11. особо отмечает, что все государства несут ответственность за то, чтобы положить конец беззаконию и осуществлять судебное преследование лиц, виновных в геноциде, преступлениях против человечества и военных преступлениях, включая преступления, касающиеся сексуального и других форм насилия в отношении женщин и девочек, и в этой связи подчеркивает необходимость обеспечения того, чтобы, когда это возможно, на эти преступления не распространялось действие положений об амнистии;

12. призывает все стороны в вооруженных конфликтах уважать гражданский и гуманитарный характер лагерей и поселений беженцев и принимать во внимание особые потребности женщин и девочек, в том числе при их проектировании, и ссылается на свои резолюции 1208 (1998) от 19 ноября 1998 года и 1296 (2000) от 19 апреля 2000 года;

13. выражает свою готовность учитывать гендерные аспекты в операциях по поддержанию мира и настоятельно призывает Генерального секретаря обеспечить включение гендерного компонента во все полевые операции;

14. подтверждает свою готовность учитывать, всякий раз когда принимаются меры по статье 41 Устава Организации Объединенных Наций, их потенциальные последствия для гражданского населения, принимая во внимание особые потребности женщин и девочек, с тем чтобы предусмотреть соответствующие гуманитарные исключения;

15. выражает свою готовность обеспечить, чтобы миссии Совета Безопасности учитывали гендерные соображения и права женщин, в том числе посредством проведения консультаций с местными и международными женскими группами;

16. просит Генерального секретаря провести исследование о влиянии вооруженных конфликтов на женщин и девочек, о роли женщин в миростроительстве и о гендерных аспектах мирных процессов и урегулирования конфликтов и просит далее его представить Совету Безопасности доклад о результатах этого исследования и предоставить его в распоряжение всех государств — членов Организации Объединенных Наций;

17. просит Генерального секретаря включать в соответствующих случаях в свои доклады Совету Безопасности информацию о ходе осуществления усилий по обеспечению учета гендерной проблематики при проведении миссий по поддержанию мира и о всех других аспектах, касающихся женщин и девочек;

18. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
_______________


Добро пожаловать в “Женщины ООН”

2 июля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно проголосовала за создание нового самостоятельного подразделения, сделав исторический шаг навстречу ускорению прогресса в удовлетворении потребностей женщин и девушек во всем мире.

Создание Самостоятельного подразделения ООН по вопросам гендерного равенства и наделения полномочиями женщин — известного под названием “Женщины ООН” — является результатом длившихся годами переговоров между государствами-членами ООН и активной публичной поддержки мирового женского движения. ИОО, ИО и МКП оказывали поддержку кампании с самого ее начала, чтобы голоса работниц не были проигнорированы.

“Я признателен государствам-членам за столь важный шаг вперед для женщин и девушек всего мира”, –подчеркнул в приветственном заявлении по случаю принятого решения Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. “Женщины ООН” позволит значительным образом укрепить усилия ООН в продвижении гендерного равенства, расширит возможности и позволит преодолеть дискриминацию на планете”.

_______________________________________________________

Рош а-Шана 5771

Посольство Израиля в Украине поздравило лидеров Украинского независимого совета еврейских женщин и газеты «Киев еврейский», директоров центров по защите гражданских прав евреев Украины, по борьбе с насилием и торговлей женщинами и детьми, по сохранению исторического наследия и культурно-образовательного центра Украинского независимого совета еврейских женщин   с праздником Рош а-Шана.

Советник Посольства Государства Израиль в Украине, Региональный директор Представительства «Натив» в Украине и Республике Молдова Феликс Миндель направил благодарственные письма, в которых выразил глубокую признательность за наш вклад в возрождение и сохранение традиций, истории и культуры еврейского народа. Советник Посольства пожелал нам в Новом году благополучия, новых возможностей для реализации планов и успехов во всех наших делах.

А также выразил пожелания, чтобы наступающий 5771 год стал благословенным для всего еврейского народа и Государства Израиль.

____________________________________________________

Ми щиро вдячні за те, що Президент Української незалежної ради єврейських жінок Елеонора Наумівна Гройсман була запрошена й присутня на зустрічі Президента України Віктора Федоровича Януковича з керівниками громадських та політичних організацій, що проходила в Адміністрації Президента України 01.04.2010 року.

На ній Президент проголосив: «Я розраховую на кожного з вас – ті громадські організації, політичні сили, які ви очолюєте, – що ми спільно на цьому шляху працюватимемо над розбудовою нашої країни».

Члени УНРЄЖ й надалі будуть плідно працювати на користь України та міжнародної спільноти.
________________________________________________________

01.04.2010 Встреча Президента Украины
Виктора Федоровича Януковича с руководителями общественных и политических организаций.
На встречу приглашена Президент Украинского независимого совета еврейских женщин
Элеонора Гройсман.

В зале Администрации Президента Украины состоялась встреча Президента Украины Виктора Федоровича Януковича с руководителями общественных и политических организаций.
Президент Украины поприветствовал присутствующих. И сказал, что перед такой уважаемой аудиторией собравшихся будет выступать стоя.

Виктор Федорович показал присутствующим рукописный доклад, который он написал и перечитал на ночь. Отложил его. И сказал, что будет говорить от души обо всем наболевшем и о конкретных шагах, которые уже успело сделать руководство страны за месяц.

«Первый вопрос, который мы будем решать, – это вопрос выполнения закона о социальных гарантиях в части поднятия минимальной заработной платы и пенсий. Этот вопрос сейчас на контроле. Как только будет принят бюджет, мы начнем выполнять этот закон», – сказал Глава государства.

Большую проблему представляет собой подготовка к Евро-2012. «Но мы не будем плакать», – сказал Президент. В отличие от прошлого правительства, нынешнее будет изыскивать возможности для ускоренного наверстывания упущенного. По словам Главы государства, из запланированных в прошлом году на подготовку к проведению Евро-2012 9 миллиардов гривен было использовано лишь 3 миллиарда. Президент пообещал, что к Евро-2012 Украина успеет подготовиться. Это очень важно для имиджа страны, для уважения Украины в мире.

Президент подтвердил свою позицию проведения систематического пошагового реформирования системы для выведения Украины из глубокого кризиса во всех сферах управления, судопроизводства, экономики и образования. Он отметил, что будет делать все необходимое на укрепления позиций Украины, для уважения ее другими странами и повышения ее веса в мировом сообществе.

Президент выразил надежду на дальнейшую продуктивную работу общественных организаций на благо Украины.
Присутствующие очень тепло встречали все сказанное Гарантом.

И поддержали аплодисментами слова ветерана Великой Отечественной войны, сказанные Президенту и новой власти «ТАК ДЕРЖАТЬ!»

В числе приглашенных на встречу Президента Украины Виктора Федоровича Януковича с руководителями общественных и политических всеукраинских общественных организаций присутствовала Президент Украинского независимого совета еврейских женщин Элеонора Наумовна Гройсман.

аіо

пжга

пжшга

gfgfgf

ррпрпр

гадан

дад

анв

пр88

гпжшгва

ололбьб

олролп

оорорл

опоа

ороро

пан

пжа

пг89

гек90

ропора

рлрло

ророр
_________________________________________________

лист від Міністра Закордонних справ П.О. Порошенка від 01.02.20120

gfgfg1